در سال 1314 هجری شمسی، صحیه مدارس به عنوان یک واحد مشخص در وزارت معارف تشکیل شد که به معاینات بهداشتی و آموزش بهداشت به دانش آموزان می پرداخت. در سال 1351 ، صحیه مدارس به بهداری آموزشگاهها تغییر نام یافت. در سال 1350 برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بهداری آموزشگاهها آموزشگاههای عالی بهداشت مدارس تأسیس شد. تعداد این آموزشگاهها تا سال 1357، به 17 باب در 17 استان بالغ گردید.