وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت موضوع ماده ۵ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ در چارچوب بودجه جاری و عمرانی استانی و یا بودجه های متمرکز و یا ردیفهای دیگری که بصورت جداگانه تعویض می گردد.