مرکز هواشناسی جهانی راهنما
نشانى اينترنتى http://www.weather.com
عنوان انگليسى weather
عنوان فارسى مرکز هواشناسی جهانی
توضيحات اطلاعات هواشناسی کلیه کشورهای جهان در این سایت قرارگرفته است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader