شرکت فرابرد شبکه آمادگی خود راجهت همکاری و ارایه سرویس به شرکتها و مراکز مختلف در زمینه های پروژه های وب و نرم افزار، اختصاص فضا و ثبت دامین، بخش شبکه اعلام می دارد.