این سایت شما را با کتا ب‌هایی در زمینه‌ی بی‌نظمی آشنا می‌سازد. مطالب این سایت مورد علاقه افرادی است که در زمینه‌ی بی‌نظمی ، fractal ، دینامیک غیرخطی و عمومی ریاضیات فعالیت می‌کنند. این سایت کتاب الکترونیکی مربوط به این مطالب را معرفی می‌نماید. در اینجا در باره‌ی فصول مختلف این کتاب اطلاعاتی را ملاحظه می‌نمایید ، از جمله موضوعاتی چون آزمایشات ریاضی ، اعداد مختلط ، مختصات‌های دوبعدی و سه‌بعدی ، اندازه‌گیری آشفتگی و دینامیک غیرخطی آشنا می‌شوید.