ایـن سـایـت مـربـوط بـه آزمـایـشگاه تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی راجع به عملکرد مرکز (ITL) به دست آورید و هم‌چنین با محصولات و انتشارات این مرکز آشنا شوید. از طریق این سایت می‌توان به هندبوک روش‌های آماری دسترسی پیدا کرد و بروشورهای مربوط را مورد مطالعه قررا داد. این سایت توضیحایت درباره‌ی کنفرانس‌ها و سمینارهای برگزارشونده در این زمینه ، به شما ارائه می‌دهد.