مركز آموزش های هنری زیرمجموعه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مسئولیت ساماندهی و الگوسازی توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی هنر را بر عهده دارد. این مرکز شامل دو بخش اصلی امور هنرستان ها و امور آموزشگاه هاست و با تازگی دفتر توسعه هنر در مدارس نیز به این مجموعه اضافه شده است. برای اطلاع از فعالیت هر یک از بخش ها به صفحات مربوطه مراجعه فرمایید.