این سایت متعلق به کتابخانه کنگره آمریکا است که حاوی قسمتهای مختلفی از جمله اخبارو آموزش آنلاین وجستجوی پیشرفته و.....می باشد.