از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی ریاضی و نوآوری تکنولوژی به دست آورید. این سایت اطلاعاتی مربوطه به سیستم‌های آشفته و توربولنت در اختیار شما قرار می‌دهد می‌گذارد. شما می‌توانید حاصل ۱۳ پژوهش تحقیقاتی در باره آشفتگی طبیعی را در این سایت ملاحظه کنید. تحقیقات انجام شده در طبیعت بصورت علمی و تئوری در این سایت موجود است ، که شما می‌توانید آنها را مورد مطالعه قرار دهید.