این موسسه د ر سال 1376 با رعایت کامل قوانین و مقررات موضوعه کشور و التزام به اصول و اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و یک موسسه مطالعاتی, تحقیقاتی, فرهنگی, اطلاع رسانی, پژوهشی و تبلیغاتی فرهنگی می باشد.