این سایت مربوط به یک مجله در زمینه شعر و شعر خوانی است.