ماهنامه صنعت حمل و نقل یک مجله علمی، اقتصادی و خبری در رابطه با صنعت حمل و نقل می باشد.