پیرو مصوبه‌ شماره‌ 1/12/16680 مورخ‌ 12/10/77 شورای‌ عالی‌ اداری‌ کشور و آئین‌نامه‌ اجرایی‌ شماره‌ 17092/215/1547 مورخ‌ 9/4/1378 کمیسیون‌ صنعت‌ و زیربنایی‌ دولت‌ به‌ منظور کاهش ‌تصدی‌ دولت‌ و مشارکت‌ مردم‌ در تصدی‌ امور قابل‌ واگذاری‌ و ایجاد تشکلهای‌ تخصصی‌ صنعتی‌ در خصوص‌ شکل‌گیری‌ انجمن‌های‌ همگن‌ تشکیل‌ گردید.