انجمن صنعت تاسیسات ایران یکی از قدیمی ترین تشکل های صنعتی و مهندسی کشور ایران می باشد. این انجمن که در سال 1351 تاسیس گردیده است، توان و فعالیت های خود را در جهت تشویق، توسعه و بهبود تولیدات اعضا انجمن متمرکز نموده و موفقیت های شایان توجهی نیز کسب نموده است.