انجمن سنگ ایران به استناد بند ک مادة (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/4/1369 و اصلاحیة آن در 15/9/1373، بمنظور ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی سنگ، توسعة معادن و صنایع وابسته به سنگ و تجارت بین المللی سنگ های تزئینی کشور در تاریخ 20/6/1379 توسط مجمع عمومی مؤسس تأسیس گردید و در تاریخ 8/8/1379 تحت شماره 142 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است. این انجمن دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد. حوزه فعالیت انجمن در سراسر ایران است و پس از تصویب هیئت مدیره می تواند در کلیه نقاط ایران شعب و نمایندگی دایر نماید.