در این سایت وظایف و عملکردهای شورای عالی انفورماتیک ایران اعلام شده است.