آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.acumenrecruit.ie
عنوان انگليسى Acumen
عنوان فارسى موسسه کاریابی آکومن
توضيحات هنگامیکه تصور می کنید، با چشم بصیرت نگاه می کنید و آنهارا به هم ارتباط می دهید به موسسه Acumen می انجامد. هدف اصلی ما فراهم کردن فرصتهای شغلی و مدیریت کلی تجربیات شماست.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader