این سایت متعلق به انجمن پزشکان خانواده در امریکا است و میتواند برای دانشجویان پزشکی وخانواده ها مفید واقع شود .دراین سایت میتوانید با اعضای این انجمن نیز اشنا شوید.وبه سایتهای مفید دیگر دست یابید.