این سایت متعلق به موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی است و در این سایت میتوانید درباره فعالیتهای این سازمان اطلاعاتی به دست اورید و همچنین دارای بخشهای تازه ها<br /> اطلاعات سفارشات انتشارات نمایندگیها و خرید میباشد .