این ارگان مسؤل مسائل زبان فارسی در کشور از جمله واژه‌گزینی برای کلمات بیگانه است . پایگاه اینترنتی این ارگان در حقیقت تابلو اعلانات فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر روی اینترنت است و اختصاص به معرفی سمینارها و همایش‌های این فرهنگستان دارد.