این سایت پایانه‌های اطلاعاتی را در زمینه‌ی کامپیوتر در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این سایت شما را با سازندگان قطعات کامپیوتری و سایر شرکت‌های تولید کننده‌ی محصولات کامپیوتری آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی شبکه‌های کامپیوتری و شبکه‌های اطلاعاتی کسب نمایید. با مراجعه به این سایت ، اطلاعات کاملی را در مورد خدمات این مرکز و فعالیت‌های گسترده‌ی آن به دست می‌آورید. این مرکز فعالیت‌هایی نیز در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات انجام می‌دهد.