این سایت شما را با دانشگاه Monash آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی تاریخچه‌ی این دانشگاه و سیستم آموزشی آن به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند از کتابخانه‌های این دانشگاه بازدید به عمل آورند و نشریات چاپ شده توسط این مرکز را مورد مطالعه قرار دهند. این سایت شما را با Sir John Monash آشنا می‌کند و زندگینامه‌‌ی او را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به آخرین دستاوردهای علمی محققان این دانشگاه دسترسی پیدا کنید و با پژوهش‌های علمی دانشجویان این مرکز آشنا شوید. شما در این سایت با بخش‌ها و مراکز مختلف موجود در این دانشگاه آشنا خواهید شد.