این سایت شامل ده‌ها هزار جایزه در لیست اطلاعاتی ، خود می‌باشد که به عنوان کمک هزینه‌ی تحصیلی به دانشجویان تعلق می‌گیرد و امکان جستجو در زمینه‌ی خدمات تحصیلی مانند ، کمک هزینه‌ها برای کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌ها را خواهد داشت. هدف از ایجاد این سایت کمک به دانشجویان در جهت کسب سرمایه‌ی لازم برای ادامه‌ی تحصیل می‌باشد. این مرکز به دانشجویان کمک می‌کند تا نوع کمک هزینه‌ی مربوطه را تعیین و راه‌کارهای خود را برای برنده شدن افزایش دهند.