این سایت به ارائه‌ی خدمات تحصیلی به دانشجویان اهتمام می‌ورزد و اطلاعاتی در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی به دانشجویان ارائه می‌نماید. هم‌چنین اطلاعاتی در خصوص کالج‌ها و دیگر موضوعات تحصیلی به کاربر عرضه می‌نماید.