این سایت یک سایت ارائه‌ی وام‌های دانشجویی به طرق مختلف می‌باشد. از جمله خدمات این سایت ارائه‌ی وام‌های دانشجویی در انواع مختلف است.