این سایت مربوط به مرکز ملی تربیت بدنی معلولین می‌باشد که اطلاعاتی را در خصوص ورزش معلولین به کاربران ارائه می‌نماید. سایت مذکور با مشارکت دانشگاه شیکاگو و سازمان توان‌بخشی شیکاگو طراحی و اداره می‌گردد. شما می‌توانید با ورود به این سایت راهنمایی از سازمان‌ها ، برنامه‌ها و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های تربیت بدنی ، تولید کنندگان ابزار مخصوص معلولین ، برنامه‌ی کامل کنفرانس‌ها و جلسه‌ها و هم‌چنین کتاب‌ها ، مجله‌ها ، فیلم‌های ویدئویی و غیره را در اختیار داشته باشید. هم‌چنین ورزش‌های مناسب برای معلولین را معرفی می‌نماید و اخبار و اطلاعات رسانه‌های گروهی را گزارش می‌دهد.