نرم افزار فروش و پخش مویرگی، نرم افزار حسابداری، نرم افزار مالی و اداری، نرم افزار ERP