ارتباطات آینده مجری برگزاری دوره های خاص شبکه و امنیت شبکه<br /> * دوره های تجهیزات امنیتی<br /> دوره های فورتی نت Fortinet <br /> دوره های سیسکو Cisco<br /> دوره های F5<br /> دوره های جونیپر Juniper<br /> * دوره های لینوکس<br /> * دوره های خاص امنیت شبکه با ارائه مدارک بین المللی<br /> * دوره های آموزش کارکنان دولت