شرکت مهندسی دانا افزار خلیج <br /> ارائه نرم افزار های انفورماتیک پزشکی شامل :<br /> نرم افزار پذیرش و مدیریت کلینیک جراحی محدود<br /> نرم افزار پذیرش و مدیریت کلینیک تخصصی<br /> نرم افزار پذیرش و جوابدهی ازمایشگاه بالینی و پاتولوژِی <br /> نرم افزار مدیریت بیمارستانی (HIS) <br /> نرم افزار پذیرش و مدیریت مراکز رادیولوژی جوابدهی ازمایشگاه بالینی و پاتولوژِی <br /> نرم افزار مدیریت داروخانه<br /> <br /> جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید : <br /> 021-88987345