میدونستید نویسنده قرآن خداست؟! من وقتی روی این قضیه فکر میکنم کنجکاو میشم ببینم خدا چی گفته میرم سراغ قرآن روزی چند آیه می خونم و روی آن فکر میکنم، درک کردم: قرآن چیجوری دلهای پردرد رو درمان میکنه