سایت مکتب وحی، پیام توحید و اخلاق و مبین اصول و مبانی عالیه عرفانی و حقوق اجتماعی و عقاید متقنه شیعه می باشد که به صورت مقالات و کتب و سخنرانی به توجیه و تفسیر این اهداف می پردازد.<br /> بیانات علماء ربٌانی و اولیای الهی در زمینه ها و عرصه های مختلف علمی و عملی نیز زینت بخش این جایگاه تبلیغاتی هدفمند خواهد بود.