گروه محققان پژوهش گستر توسط گروهی از دانشجویان رشته های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران تشکیل یافته است.<br /> <br /> هدف از تشکیل این گروه ایجاد حلقه ای برای توجه بیشتر به پژوهش های کیفی و ترکیبی و کمک به توسعه و رواج این رویکردها می باشد. هم چنین گروه محققان بر آن است تا با بذل توجه بیشتر به پژوهش های بین رشته ای به گسترش و کاربرد آن یاری رساند.