این سایت مربوط به جامعه‌ی سنجش از دور و فتوگرامتری می‌باشد. در این سایت می‌توانید به منابع موجود در زمینه‌ی سنجش از دور ، منابع فتوگرامتری و سایر منابع دسترسی پیدا کنید و برنامه‌ی سمینارها و سخنرانی‌ها و موضوعات آن را مشاهده نمایید. در این سایت می‌توانید با گروه‌های اینترنتی Rss آشنا شده و به عضویت در این گروه‌ها درآیید.