این سایت با سه رویکرد اساسی راه اندازی شده است: (1) نگاهی جامعه شناختی به جامعه ایران و بیان (و تبیین) مهمترین مسائل اجتماعی ایران؛ (2) ارائه تصویری نسبتاً روشن از وضعیت علم جامعه شناسی در ایران و جهان؛ و (3) معرفی سایتهای مهم جامعه شناسی، یا مفید برای جامعه شناسان.