در این سایت می‌توانید از مجموعه‌ی نقشه‌های مختلف ارائه شده ،دیدن نمایید و درباره‌ی‌ تقسیمات جغرافیایی نقشه‌ها و راهنمای نقشه‌ها ، اطلاعاتی به‌دست آورید. شما می‌توانید از بخش مرجع این سایت برای دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز خود استفاده کنید. این سایت شما را با سایر برنامه‌های علمی این سازمان آشنا می‌سازد و شما با مراجعه به این سایت می‌توانید با کتابخانه‌ی مجلس امریکا آشنا شوید.