این سایت اطلاعات GIS مربوط به دریای بالتیک را به شما ارائه می‌دهد. در این سایت می‌توانید نقشه‌ها و اطلاعات مربوط به زه‌کشی دریای بالتیک را ملاحظه کرده و از اطلس جغرافیایی دریای بالتیک بازدید به‌عمل آورید.