خبرهای مربوط به GISاین سایت خبرهای مربوط به GIS را در اختیار شما می‌گذارد و می‌توانید جدیدترین تصاویر دیجیتالی موجود در این زمینه‌ را مشاهده نمایید. این سایت نرم‌افزارهای مربوط به مدل کردن سطوح را به شما معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه‌ راهنمایی شوید. در این شبکه نرم‌افزارها ، محصولات و تصاویری وجود دارند که شما می‌توانید آنها را Download کنید و به مقالات تکنیکی چاپ شده در این سایت مراجعه نمایید هم‌چنین می‌توانید به سـایـت مرتبط در این زمینه‌ متصل شوید.