این سایت توضیحاتی را درباره‌ی طراحی‌های فضایی و هوایی با استفاده از اطلاعات جغرافیایی در اختیار شما می‌گذارد. این سایت در زمینه‌ی نقشه‌کشی ،کشاورزی ، فنی و مهندسی ، جغرافیا ، هواشناسی و محیط زیست اطلاعاتی به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید خدمات مختلف این سایت را ملاحظه نمایید.