از طریق این سایت می‌توانید مجله‌ی جغرافیایی Connexion را مورد مطالعه قرار دهید. این منابع ، اطلاعات جامعی را در اختیار شما می‌گذارد. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی مجله‌ی ماهانه اطلاعاتی به‌دست آورید و به سایر لینک‌ها و مراکز راهنمایی کننده در زمینه‌ی جغرافیا متصل شوید. در این مجله می‌توانید اطلاعات تجاری ، سیاسی و تکنیکی مرتبط با جغرافی را مشاهده کرده و فعالیت‌های مختلف این سایت را ملاحظه نمایید. این مجله بیشتر روی اطلاعات جغرافیایی مرتبط با آسیا ، خاورمیانه و افریقا تمرکز پیدا کرده است.