از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی جغرافیای فضایی به‌دست آورید و اطلاعات مربوط به GIS را ملاحظه نمایید. هم‌چنین می‌توانید با نرم‌افزارهای موجود در این سایت آشنا شوید و در بخش کاریابی رزومه‌ی مربوط به خود را ارسال کنید. شما می‌توانید از منابع اطلاعاتی این سایت بهره‌مند گردید.