این سایت اطلاعات مربوط به آنالیزهای جغرافیایی ، نقشه‌ها و مسائل تجاری را در اختیار شرکت‌های مختلف قرار می‌دهد و شما می‌توانید درباره‌ی مدیریت سلامتی ، مدیریت بلاهای طبیعی و توسعه‌های شهری که توسط این سازمان صورت می‌گیرد اطلاعاتی را به‌دست آورید. این سایت درباره‌ی منابع طبیعی ،منابع آبی ، صنعت کشاورزی و شهرسازی توضیحاتی به شما ارائه می‌دهد.