وظایف اداره ثبت احوال به قرار ذیل است<br /> الف - ثبت ولادت و صدور شناسنامه<br /> ب- ثبت واقعه فوت وصدور گواهی وفات<br /> ج- تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم<br /> د- ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات<br /> ه- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی<br /> ز- جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن<br /> ر- وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است .(اصلاحی-18/10/1363