نام شرکت : شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه <br /> آدرس پستی : کرمانشاه - ظلع غربی پالایشگاه-صندوق پستی 1341- 67145 <br /> شماره های تماس : 0831 - 8370135 <br /> 0831 - 8370163 <br /> 0831 - 8374149 <br /> 0831 - 8374145 <br /> 0831 - 8370067 <br /> شماره فاکس : 8370203 - 0831 <br /> آدرس ایمیل : kshrwir@kshrw.ir <br /> آدرس وب سایت : http://www.kshrw.ir/