آدرس : کرمانشاه بلوار بنت الهدی صدر مقابل فرمانداری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه<br /> <br /> تلفن: 14-8249912<br /> <br /> نمابر : 8249919<br /> <br /> تلفن گویا: 8222446<br /> <br /> پست الکترونیکی :kermanshah@tto.ir