نشانی پستی ما : بندرعباس - صندوق پستی : 1963-79145<br /> پست الکترونیک : info@hormozganmet.ir <br /> تلفن : 91 و 6675390 - 0761 <br /> نمابر : 6670726