شوراهای اسلامی و شهردار سراب مقدم بازدید کنندگان سایت را گرامی می دارد.