شهرستان شبستر که در دفاتر مالیاتی سابق و مکاتبات اداری بنام(ارونق وانزاب) مضبوط و در بین اهالی محل و شهرستان های همجوار بنام گونئی مشهوراست، درشمال غربی تبریز واقع و محدود است. ازطرف شمال به شهرستان های مرند و خوی و از مشرق به تبریز و بخش اسکو و از شمال شرق به شهرستان اهر و از مغرب به سلماس و از جنوب به دریاچه ارومیه و بین 37 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 5 دقیقه و 46 و 9 دقیقه طول شرقی ار نصف النهار گرینویچ واقع شده است و مانند پلی است که تبریز را به سلماس و از این طریق به ارومیه و خوی مربوط می کند.