آفتاب

خط هیروگلیف چیست؟خط هیروگلیف مصری ها یکی از قدیمی ترین روش های شناخته شده کتابت است.

معنی کلمه ( هیروگلیف )،( حکاکی مقدس ) است.
اما این نام اسم درستی برای نوشته های قدیمی مصر نمیباشد.
و فقط به این جهت این اسم روی آن گذارده شد که وقتی اولین باریو نانیان قدیم آن را دیدند، تصور کردند نوشته های مزبور توسط کاهنان برای منظور های مقدسی حک گشته اند.
ولی خط هیروگلیف مصری ها یکی از قدیمی ترین روش های شناخته شده کتابت است.
بعضی از این نوشته ها مربوط به ۳ هزار سال قبل از میلاد میشود خط هیروگلیف در مدتی بیش از ۳۰۰۰ سال زبان نوشتنی مصری ها بوده است.
ابتدا مصری ها نوعی صور ناپخته و بدوی را برای نوشتن بکار میبردند، همانگونه که دیگر نژادهای بدوی و اولیه در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار میدادند.
حروف هیروگلیف صرفا عبارت از نقوش و تصاویر بود، که هر کدام نشان دهنده شییی طبیعی بود.
خورشید با یك صفحه گرد نشان داده میشد و ماه با یك هلال. آبرا با خطوط موجدار، انسآن را بوسیله کشیدن شکل انسان و غیره نشان میدادند.
ولی این تصاویر نمیتوانست چیزهایی را که بچشم دیده نمیشد بیان نماید، مثل افکار، روشنایی، و روز. بدین ترتیب در آنزمان خط هیروگلیف کم کم نشانه عقاید شد تا تصویر حقیقی اجسام.
مثلا دائره بجای آنكه فقط علامت خورشید باشد روز را هم نشان میداد. علامت دیگر ( گردش ) را میرساند. این
علائم فکری را ( ایده او گرام ) نامیدند.
قدم بعدی در راه توسعه خط هیروگلیف این بود که تصاویر را برای نشاندادن صداها بجای اجسام بکار برند.
بدین ترتیب مصری ها میتوانستند هر الغتی را که میدانستند بنویسند، خواه آن لغت معنی چیزی را میداد که میتوانستند تصویر آن را بکشند یا نه.
مصری ها فقط حروف بیصدا را بکار میبردند.
و ضمنا همه حروفی را که در قدیم بکار میبردند با حروف بعدی که پیدا شد و بکار می آمد مخلوط میساختند و این ترکیب به قدری پیچیده و بغرنج شد که مردم معمولی از آن سر در نمیاوردند.
منبع: وبسایت

ایرانی نیوز