سخنانی از ارد بزرگ

▪ برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود.
▪ مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .
▪ آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .
▪آدمهای …

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود.

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .

زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است .

آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است .

از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .

نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .

ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست

بداندیش همیشه ، کارش گره می خورد .

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری .

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .