طریقه تعویض فیلتر روغن

برای تعویض فیلتر روغن باید از آچار مخصوص فیلتر روغن استفاده شود و نکته قابل توجه در آن است که واشر لاستیکی حلقوی شکل فیلتر را قبل از بستن آن با روغن اندود کرده و پس از بستن فیلتر …

برای تعویض فیلتر روغن باید از آچار مخصوص فیلتر روغن استفاده شود و نکته قابل توجه در آن است که واشر لاستیکی حلقوی شکل فیلتر را قبل از بستن آن با روغن اندود کرده و پس از بستن فیلتر سپس موتور را روشن کرده و نشتی روغن را آزمایش نمایید. تقسیمات کانال روغن کانال اول یا کانال اصلی روغن کانال اول یا کانال اصلی که از این کانال قطعاتی مانند یاتاقانهای ثابت و متحرک بدنه خارجی پیستون، بوش، گژن پین، جداره سیلندر و بوشهای میله سوپاپ روغنکاری می شوند. نمایش روغنکاری میل لنگ و یاتاقانهای ثابت و متحرک روغن پس از تصفیه که از فیلتر خارج شده وارد مجرای طولی بدنه سیلندر می شود و در اولین قسمت از مسیر خود به یاتاقانهای ثابت و پس از چرب و خنک نمودن یاتاقانهای ثابت و میل لنگ از طریق سوراخ محورثابت میل لنگ جهت روغنکاری یاتاقان تحرک جاری می سازد پس از روغنکاری آنها در اثر ادامه گردش میل لنگ سوراخ روغن محور متحرک در مقابل سوراخ محور یاتاقان شاتون قرار گرفته و به قسمت کانال مرکزی شاتون وارد می شود و از این طریق به بوش برنجی سر شاتون جهت روغنکاری گزن پین می رسد. در بعضی از موتورهای که شاتون سوراخ مرکزی ندارد برای روغنکاری جداره سیلندر و گزن پین از سوراخ پشت یاتاقان شاتون استفاده شده است و اگر چنانچه شاتون هیچ کدام از این سوراخها را نداشته باشد برای روغنکاری جداره سیلندر و پیستون و گزن پین از پاشش لنگهای میل لنگ استفاده می کنند و در بعضی از موتورها نیز در انتهای سیلندر دو سوراخ مقابل هم موربی شکل وجود دارند که هر کدام از سوراخها روغن به جداره مقابل خود می پاشد و بدینوسیله جداره داخل سیلندر روغنکاری می شود. مرحله کار اصلی رینگ روغنی مشخص می شود که عهده دار کنترل روغنی که جدار سیلندر را پوشانده و آن را پاک کرده و به کارتر می ریزد و اجازه نمی دهد که به قسمت بالای پیستون برود و از روغن سوزی موتور، جلوگیری می نماید و از تمام یاتاقانهای ثابت یک سوراخ دیگر به بوشهای میل سوپاپ می رود که مخصوص رسانیدن روغن به بوشهای میل سوپاپ می باشد همزمان با مراحل روغنکاری قطعات ذکر شده عمل روغنکاری و روانکاری بوشهای میل سوپاپ نیز انجام می گیرد، اگر چنانکه بوشهای میل سوپاپ و یاتاقانها در اثر کثرت کار ساییده شوند و یا در زمان تعمیر موتور یاتاقانها شل بسته شوند فشار روغن پائین آمده و برعکس اگر یاتاقانها سفت بسته شوند فشار روغن موتور بالا خواهد بود که عدم دقت در هر دو مورد بضرر موتور خواهد بود.